ผลสำรวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปี พ.ศ. 2561 (ข้อมูล ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561*)

*หมายเหตุ: ผลคะแนนอาจมีการเปลี่ยนแปลงจากรายงานที่ได้มีการเผยแพร่ (ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561) เนื่องจากมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ร้อยละ 60.28 %

ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานระดับกรม

ร้อยละ 45.67 %

ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานระดับจังหวัด
คะแนนราย Pillar หน่วยงานระดับกรม
คะแนนราย Pillar หน่วยงานระดับจังหวัด

การจัดกลุ่มหน่วยงานระดับกรมตามแนวคิดของ Gartner (Gartner’s Maturity Level)

 • ระดับที่ 1 E-Government ขั้นเริ่มต้นของพัฒนาการ Digital ปฏิบัติตามนโยบายรัฐ เริ่มเปิดการติดต่อกับภายนอกผ่านช่องทาง Digital เช่น Website แบบ Reactive
 • ระดับที่ 2 Open การเปิดเผยข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และทำให้เกิดการมีส่วนร่วมรวมถึงการนำข้อมูลไปใช้
 • ระดับที่ 3 Data-Centric การเปลี่ยนแปลงไปสู่ Digital มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนกระบวนการให้สะดวกสบาย และมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางดิจิทัล
 • ระดับที่ 4 Fully Digital ให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อมูล โดยการใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง
 • ระดับที่ 5 Smart การเปลี่ยนแปลงเป็น Digital อย่างเต็มรูปแบบ
หน่วยงานระดับกรมทั้งหมด : ระดับกระทรวง
1. กระทรวงมหาดไทย (มท.) 12. กระทรวงพาณิชย์ (พณ.)
2. กระทรวงกลาโหม (กห.) 13. กระทรวงยุติธรรม (ยธ.)
3. กระทรวงการคลัง (กค.) 14. กระทรวงแรงงาน (รง.)
4. กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) 15. กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.)
5. กระทรวงการท่องเมี่ยวและกีฬา (กก.) 16. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
6. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ (พม.) 17. กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.)
7. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) 18. กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)
9. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดศ.) 20. สำนักนายกรัฐมนตรี (นร.)
10. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) 21. อื่น ๆ
11. กระทรวงพลังงาน (พน.) NW รวมหน่วยงามระดับกรมทั้งหมด

การจัดกลุ่มประเภทหน่วยงานตามแนวคิดของ Gartner (Gartner’s Maturity Level)

 • ระดับที่ 1 E-Government ขั้นเริ่มต้นของพัฒนาการ Digital ปฏิบัติตามนโยบายรัฐ เริ่มเปิดการติดต่อกับภายนอกผ่านช่องทาง Digital เช่น Website แบบ Reactive
 • ระดับที่ 2 Open การเปิดเผยข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และทำให้เกิดการมีส่วนร่วมรวมถึงการนำข้อมูลไปใช้
 • ระดับที่ 3 Data-Centric การเปลี่ยนแปลงไปสู่ Digital มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น มีการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนกระบวนการให้สะดวกสบาย และมีประสิทธิภาพผ่านช่องทางดิจิทัล
 • ระดับที่ 4 Fully Digital ให้ความสำคัญเกี่ยวกับข้อมูล โดยการใช้ข้อมูลเป็นศูนย์กลาง
 • ระดับที่ 5 Smart การเปลี่ยนแปลงเป็น Digital อย่างเต็มรูปแบบ
ประเภทหน่วยงาน
1. หน่วยงานราชการ 2. องค์การมหาชน
3. รัฐวิสาหกิจ 4. องค์กรอิสระ
  การจัดกลุ่มหน่วยงานระดับกรม 4 กลุ่ม
 • Developed - กลุ่มที่มีความโดดเด่นด้านระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลที่สูงและมีการพัฒนาความพร้อมที่ดีขึ้นจากปีที่แล้วอย่างโดดเด่นเช่นกัน
 • Rising Star - กลุ่มที่มีความโดดเด่นด้านการพัฒนาระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลขึ้นจากปีที่แล้วในระดับสูง
 • Maintain - กลุ่มที่มีความโดดเด่นด้านระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลที่สูง แต่มีการพัฒนาความพร้อมที่ดีขึ้นเล็กน้อยถึงปานกลาง
 • Developing - กลุ่มที่กำลังพัฒนาระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล
แบ่งกลุ่มหน่วยงานระดับกระทรวง